Śląski Wojewódzki Konserwator Zabyktów
Aktualności

Sondy

Czy strona jest czytelna i znalazłeś potrzebne informacje?
 

BIP

Polecamy....

Konkurs na stanowisko pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Papoń Krzysztof   
czwartek, 23 lipca 2015 05:57

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • w Inspekcji Zabytków Archeologicznych

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie prowadzenia systematycznych terenowych lustracji stanowisk archeologicznych oraz dokonywanie oceny i weryfikacji dot. tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • przygotowanie projektów decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi,
 • dokonywanie odbioru prac prowadzonych przy zabytkach na podstawie pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , w tym dotowanych przez budżet,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca administracyjno - biurowa
- praca w terenie - w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca przy komputerze ( monitory ekranowe)
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( brak podjazdu, windy, siedziba na pierwszym piętrze)


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z wykształceniem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
  • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich
  • znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • komunikatywność
  • znajomość prawa budowlanego
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy w zespole
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

29-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Francuska 12
40-015 Katowice

Inne informacje:

Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym WUOZ lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem "oferta pracy- inspektor" (o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego). Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych - preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 256 48 58 ( dział kadr - wew. 15)
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Poprawiony: czwartek, 23 lipca 2015 05:58
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Papoń Krzysztof   
środa, 22 lipca 2015 05:51

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że decyzją nr K-RD.5130.22.2014.KL z dnia 20 lipca 2015 roku wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespół zabudowy w Chorzowie Batorym, składającego się z budynków mieszkalnych, usytuowanych przy ulicy Waleriana Łukasińskiego 12, 14, 16, 20, 22, 24, przy ulicy Karpackiej 19, 21, 23, 25, Przy ulicy Jana Kochanowskiego 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 i 25 oraz przy ulicy Odrowążów 12, 14, 16, 19, 21 i 23. Treść decyzji w załączeniu.

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Papoń Krzysztof   
wtorek, 30 czerwca 2015 18:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do Rejestru Zabytków: Zespołu Zabudowy Osiedla Murcki w Katowicach.

Skan pisma - strona 1

Skan pisma - strona 2

Mapka Sytuacyjna

 
Zmiana numeru rachunku bankowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Papoń Krzysztof   
wtorek, 30 czerwca 2015 00:00

UWAGA !!!

INFORMUJEMY, ŻE OPŁATĘ SKARBOWĄ

OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU

NALEŻY WPŁACAĆ W KASIE URZĘDU MIASTA KATOWICE

PRZY UL. POCZTOWEJ 5

LUB NA NOWY RACHUNEK URZĘDU MIASTA KATOWICE

NR  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 05:48
 
Wniosek o udzielenie refundacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Papoń Krzysztof   
środa, 03 czerwca 2015 13:20

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na łamach strony WUOZ w Katowicach, został zamieszczony aktualny wniosek o udzielenie refundacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek jest dostępny w zakładce Dotacje pod akapitem określającym termin składania wniosków lub bezpośrednio pod adresem:

http://www.wkz.katowice.pl/documents/wniosek_o_refundacje_2015.doc

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dotacji na stronie:

http://www.wkz.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=99

Poprawiony: środa, 03 czerwca 2015 13:28
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 18

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-54-66, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje

UWAGA ! informujemy, że opłatę skarbową od dnia 1 lipca 2015r.
należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na
NOWY RACHUNEK
URZĘDU MIASTA KATOWICE
nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa na numer konta:
49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości